Vastavushindamine
 

 

 Ehitustoodete tootmine kui tegevus mingit eriluba ei vaja. Küll on vajalik iga toote puhul kindlaks määrata selle kasutusala ning omadused. Ehitustoote nõuetele vastavuse hindamise käigus katsetatakse, arvutatakse, leitakse tabelväärtuste abil või muul moel toote omadused ja täpsustatakse toote kasutusala. Sõltuvalt sellest, kui vastutusrikast osa ehitises toode mängib, tuleb vastavushindamisse kaasata või mitte kaasata kolmas osapool - katselabor ja/või sertifitseerija.

Üldistatult võib öelda, et ehitustoote valmistamise puhul on alati olulised kaks valdkonda: tehase tootmisohje ja toote tüübikatsed. Kõvasti lihtsustades - tootja peab teadma, mida ta toodab ja ta peab seda teadma pidevalt.

Kuni 01.07.2013 kehtis Euroopa ehitustoodete direktiiv (CPD), alates sellest kuupäevast on ehitustoodete direktiiv tühistatud ning kehtib Euroopa ehitustoodete määrus (CPR). 

Ehitustoodete CE-märgistust selgitav juhend erinevates Euroopa keeltes - vt siit.


Ehitustoodete tehnilised kirjeldused
Tehnilised kirjeldused on CENi/CENELECi (Euroopa standardiorganisatsioon) poolt ette valmistatud harmoneeritud Euroopa tootestandardid ja EOTA (Euroopa ehitustoote tehniliste hinnangute organisatsioon) poolt ette valmistatud ehitustoote tehnilised hinnangud (ETA – European Technical Assessment).
Ehitustoodete puhul on harmoneeritud standarditele üleminek kohustuslik. Kohustuslikkuse aluseks on viide standardile Euroopa Liidu Teatajas (Official Journal). Üleminek toimub nn kooseksisteerimisperioodi (s.t perioodi, mil kehtivad nii Euroopa kui kohalikud standardid) jooksul, milleks üldiselt on üks aasta. Standardile vastavust (s.t ka Euroopa olulistele nõuetele vastavust) sümboliseerib CE-märgistus. Kooseksisteerimisperioodi alguskuupäevast alates on CE-märgistamine võimalik, kooseksisteerimisperioodi lõppkuupäevast alates on CE-märgistamine kohustuslik.
Standardid on tootepõhised (näiteks tsement, betoonelemendid, müürikivid, täitematerjal, katusekivid jne), ETA-d on rohkem tootjapõhised, mõeldud innovatiivsete ja komplekssete toodete tootjate jaoks (näiteks välised krohvitud liitsoojustussüsteemid (ETICS), kandva tihendiga klaasingud, puitmajad jne). ETA on võimalik koostada siis, kui selle toote kohta puudub standard. ETA kuulub konkreetsele tootjale.
Euroopa Ehitustoodete määrusega (Construction Products Regulation e CPR) seonduv teave on toodud harmoneeritud tootestandardi lisas ZA.

Tõendamissüsteem
Igale tooterühmale on kehtestatud toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (tõendamissüsteem). Süsteeme on viis: 1+, 1, 2+, 3 ja 4. Süsteemide 1+, 1 ja 2+ puhul on tootja poolt koostatava toimivusdeklaratsiooni väljaandmise aluseks sertifikaat – süsteemi 1+ ja 1 puhul toimivuse püsivuse sertifikaat ja süsteemi 2+ puhul tootmisohje sertifikaat. Süsteemi 3 puhul on tootja poolt koostatava toimivusdeklaratsiooni väljaandmise aluseks labori poolt koostatud katseprotokoll. Süsteemi 4 puhul viib kõik tootega seotud vastavushindamise toimingud läbi tootja ise.

Teavitatud asutused
Toote puhul kasutatavate vastavushindamise menetluste ühtmoodi tõlgendamise jaoks on loodud Euroopa teavitatud asutuste süsteem. Teavitatud asutused määratakse ühtsete reeglite alusel liikmesriigis ja registreeritakse Brüsselis, seejärel võivad nad tegutseda kõikjal Euroopa Majanduspiirkonnas. Teavitatud asutused võivad olla toote sertifitseerimisasutused (tõendamissüsteem 1+ ja 1), tootmisohje sertifitseerimisasutused (süsteem 2+) ja katselaborid (süsteem 3). Andmed teavitatud asutuste kohta leiab NANDO andmebaasist, https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/. Ehitustoodete alal on Eestis praegu 6 teavitatud asutust.
Asutused, kes aitavad tootjal koostada ETA, on koondunud Euroopa tehniliste hinnangute organisatsiooni EOTA. Eestis praegu oma ETA-asutust ei ole.

Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgistus
Kehtiva tootestandardi ja ETA puhul peab tootja koostama toimivusdeklaratsiooni ja varustama toote CE-märgistusega vastavalt Euroopa Ehitustoodete määruse (CPR) sätetele. CE-märgistus käib tootega kaasas, samal ajal kui toimivusdeklaratsioon on võimalik üles riputada ka kodulehele – sel puhul peab toimivusdeklaratsioon vastama lisaks tavapärastele nõuetele veel veebiversiooni puhul kehtivatele lisanõuetele.
Toimivusdeklaratsioon peab olema toote kasutaja riigis kehtiva(te)s keel(t)es, toote Eestis kasutamisel eestikeelne.
Nii toimivusdeklaratsioon kui ka CE-märgistus – mõlemad ei tähenda seda, et toodet võib kasutada igas ehitises, vaid tähendavad seda, et toote vastavust on mõõdetud ja hinnatud igal pool Euroopas üht moodi arusaadavalt, sealhulgas on määratud ja deklareeritud toote omaduste konkreetsed parameetrid. Parameetrite alusel saab projekteerija ja toote kasutaja otsustada toote sobivuse üle konkreetsesse ehitisse.
Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgistus – mõlemas on terve rida andmeid tootja ja toote kohta. Mõlema eesmärk on anda kasutajale, ehitajale, projekteerijale jne vajalikku ja õiget teavet. Toimivusdeklaratsioon on paberil ja/või veebis, CE-märgistus paigaldatakse tootele. Kui CE-märgistust tootele paigaldada ei saa või pole see mõistlik, trükitakse CE-märgistus pakendile või antakse tootega kaasa dokumendina.

Täpsemalt saab ehitustoodete nõuete kohta lugeda otsekohalduvast Euroopa Ehitustoodete määrusest (CPR).
Loe siit.