Ehitustoodete määrus CPR
  
Ehitusmaterjalide ja –toodete olulisim õigusakt oli pikka aega 1989. aastal jõustunud Ehitustoodete direktiiv (CPD). Direktiivi peamine eesmärk oli tagada ehitustoodete kui kaupade vaba liikumine Euroopas, s.t likvideerida riikidevahelised tehnilised tõkked. Alates 1. juulist 2013 vahetas Ehitustoodete direktiivi välja Ehitustoodete määrus (CPR) – otsekohalduv kõrgeima taseme Euroopa õigusakt (305/2011/EL). Otsekohalduv – see tähendab, et see õigusakt kehtib sõna-sõnalt ka Eestis ega vaja mingit rakendusmenetlust.

Olulisemad muudatused seoses uue õigusaktiga on seotud toote vastavust tõendava dokumendiga – harmoneeritud tehnilise kirjeldusega kaetud ehitustoote puhul koostab tootja (või tema volitatud esindaja) alates 1. juulist 2013 turule lastava ehitustoote kohta toimivusdeklaratsiooni (DoP ehk declaration of performance).

Nõuded toimivusdeklaratsiooni sisu kohta on toodud Ehitustoodete määruse (EL) 305/2011 artiklis 6 ning ette on antud ka toimivusdeklaratsiooni võimalik vorm – see on toodud lisas III. NB! - Määruse 305/2011 lisa III muudeti 2014. aastal - vorm on nüüd antud Euroopa Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 574/2014.

Need tooted, mille kohta puuduvad harmoneeritud tootestandardid või Euroopa tehnilised hinnangud (endine nimetus 'tunnustused'), jäävad endiselt siseriiklike normide poolt kaetuks.

Toimivusdeklaratsioon on tihedalt seotud CE-märgisega – kõik ehitustooted, mille puhul tuleb koostada toimivusdeklaratsioon, tuleb varustada ka CE-märgisega.

Toimivusdeklaratsiooni koostamisel tuleb lähtuda harmoneeritud Euroopa tootestandardist. Juhul kui Euroopa tootestandardit ei ole veel uutele nõuetele kohandatud (praegu, 2022. a, on veel hulk standardeid muutmata), tuleb nõuded võtta otse määrusest 305/2011, mõningast abi saab seejures varemkoostatud vastavusdeklaratsioonist.

Uus õigusakt toob kaas konkreetsed kohustused ka tootjate volitatud esindajatele, maaletoojatele ja müüjatele – muu hulgas peavad kõik osapooled veenduma, et turustavad CPR nõuetele vastavaid ehitustooteid. Kõik ettevõtjad peavad suutma järelevalve jaoks tuvastada kõik ettevõtted, kelle käest nad on tooteid ostnud, ning kõik ettevõtted, kellele nad on tooteid müünud.
 
 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011, 9. märts 2011,
millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks
nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ