Betooni juhendid
 
BU1veeb
 

 

BÜ1:2015 EHITISTISSE PAIGALDATAVA BETOONISEGU VASTAVUS NÕUETELE

Juhend kirjeldab, millistele nõuetele peab vastama betoonisegu, esitades betoonisegu vastavusdeklaratsiooni ja saatekirja näidise. Betoonisegu vastab standardi EN 206 nõuetele. Betoonisegu valmistaja tootmisohje peab olema sertifitseeritud.

(juhendi esimene versioon pärines 2006. aastast)

 

BU2veeb2017
 

 

BÜ2:2017 BETOON ja RAUDBETOON Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine

BÜ2 on koostatud eesmärgiga olla abiks ehitiste tellijatele, projekteerijatele ja ehitajatele. Lepingutes viidatuna võiks juhend olla siduv betoon-ja raudbetoonkonstruktsioonide kvaliteedi tagajana, samuti on see mõeldud käsiraamatuks tootjatele ja teistele betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonidega kokkupuutujatele, sh kõrgkoolidele.
BU3veeb  

 

BÜ3:2006 BETOON ja RAUDBETOON Projekti ehituskirjeldus ja joonised
(teine trükk 2008)

Betoonkonstruktsioonide projekti ehituskirjeldus on koostatud abistamaks projekteerijaid projekti ehituskirjelduse koostamisel ja ühtlustamaks projektdokumen­tat­siooni ülesehitust, hõlbustades tööde teostaja esitatavatest nõuetest arusaamist ja aidates seega kaasa parema lõpptulemuse saavutamisel.

 

BU4veeb  

 

BÜ4:2010 BETOON ja RAUDBETOON Betooni pinnad

Juhendi koostamisel lähtuti Suomen Betoniyhdistyse poolt välja antud betooni pindade klassifitseerimisjuhisest
BY40 Betonirakenteiden pinnat /
luokitusohjeet, 2003.
Juhend BÜ4 ei ole pelgalt väljaande BY40 tõlge soome keelest eesti keelde. Viited Soome standarditele on võimalusel asendatud viidetega Euroopa ja Eesti standarditele, arvesse on võetud ka kohalikke olusid ning keelelisi iseärasusi. Sellisena on BÜ4 üks esimesi eestikeelseid üllitisi, mis nii põhjalikult tutvustab betooni pindade omadusi ja kasutamist, andes selgeid juhiseid nende klassifitseerimiseks ning kvaliteedi hindamiseks.

BU5veeb  

 

BÜ5:2021 BETOONKONSTRUKTSIOONIDE ARVUTAMINE
(kolmas, parandatud trükk 2021)

Raamatus on esitatud betoonkonstruktsioonide arvutuseeskirjad ja peamised konstrueerimisnõuded ning nendele vastavad arvutusnäited.
Koostamisel on lähtutud sellest, et ühelt poolt oleks raamat kasutatav käsiraamatuna, sisaldades peamise osa arvutusülesannete lahendamiseks vajalikust teabematerjalist. Teislt on püütud arvutuseeskirjade esitamisel vältida standarditele ja käsiraamatutele iseloomulikku formaalset esitluslaadi, selgitades soovitatavat arvutusmetoodikat ka sisulisest küljest.

BU6veeb  

 

BÜ6:2014 BETOON ja RAUDBETOON Talvised betoonitööd

Juhend kirjeldab meetmeid, millega betoonitöödel külmades tingimustes tuleb arvestada, selgitab talviste betoonitöödega seotud riske ja tutvustab lahendusi nende vähendamiseks. Keskseteks teemadeks on betooni tugevuse arenguga ja betoonitööde tehnoloogiaga seotud mõistete ja põhitõdede selgitamine, külmades oludes betoonisegu käitumise ja betooni tugevusomaduste kirjeldamine ning praktiliste ehitustehnoloogiliste võtete tutvustamine.

BU7veeb  

 

BÜ7:2018 Betoonpõrandad

Juhend tutvustab põhjalikult betoonpõrandate kavandamist ja kasutamist ning betoonpõrandate omadusi, esitades muu hulgas juhised betoonpõrandate ehitamiseks ja kvaliteedi hindamiseks.
Juhendi koostamisel on lähtutud Soome Betooniühingu juhendist
BY 45/BY 7 2014 Betonilattiat.

BU8veeb  

 

BÜ8:2018 BETOONI PUMPAMINE Ohutus ja keskkond


Juhendis on toodud betooni pumpamisel esitatavad ohutus- ja keskkonnanõuded ning see materjal on mõeldud eelkõige betooniautode ja betoonipumpade juhtidele, aga ka kõigile neile, kes betoonitöödega ehitusplatsil kokku puutuvad.

BU9veeb  

 

BÜ9:2019 BETOONELEMENTIDE TOLERANTSID


Juhendi eesmärk on koondada ja anda kommenteeritud ülevaade betoonelementide valmistamise ja ehitamise standardite ja juhiste kohastest tolerantsinõuetest.
Juhendmaterjal on valminud koostöös Eesti suuremate betoonvalmistoodete valmistajate ja teiste ehitusala asjatundjatega.

BU10veeb  

 

BÜ10:2020 BETOONELEMENTIDE TRANSPORT


Juhendi eesmärk on anda ülevaade betoonelementide tanspordiga seonduvatest nõuetest. Juhend on mõeldud kasutamiseks betoonelementide tootjatele, vedajatele, paigaldajatele ja tellijatele.
Juhendmaterjal on valminud koostöös Eesti suuremate betoonvalmistoodete valmistajate ja teiste ehitusala asjatundjatega.

BU13veeb  

 

BÜ13:2020 BETOONELEMENTIDE PAIGALDAMINE


Juhendi eesmärk on anda ülevaade betoonelementide paigaldamisega seonduvatest nõuetest.
Juhendmaterjal on valminud koostöös Eesti suuremate betoonvalmistoodete valmistajate ja teiste ehitusala asjatundjatega.