Ehitustoodete määrus CPR
 
Ehitusmaterjalide ja –toodete olulisim õigusakt oli siiani 1989. aastast kehtiv Ehitustoodete direktiiv (CPD). Direktiivi peamine eesmärk tagada ehitustoodete kui kaupade vaba liikumine Euroopas, s.t likvideerida riikidevahelised tehnilised tõkked. Alates 1. juulist 2013 vahetab Ehitustoodete direktiivi välja Ehitustoodete määrus (CPR) – otsekohalduv kõrgeima taseme Euroopa õigusakt (305/2011/EL). Otsekohalduv – see tähendab, et see õigusakt kehtib sõna-sõnalt ka Eestis ega vaja mingit rakendusmenetlust.

Olulisemad muudatused seoses uue õigusaktiga on seotud toote vastavust tõendava dokumendiga – harmoneeritud tehnilise kirjeldusega kaetud ehitustoote puhul koostab tootja (või tema volitatud esindaja) alates 1. juulist turule lastava ehitustoote kohta toimivusdeklaratsiooni (DoP ehk declaration of performance). Kuni 30. juunini koostab tootja endiselt vastavusdeklaratsiooni ning need dokumendid kehtivad edasi ka peale 1. juulit (eeldusel, et need tooted lasti turule enne 1. juulit).

Nõuded toimivusdeklaratsiooni sisu kohta on toodud Ehitustoodete määruse 305/2011/EL artiklis 6 ning ette on antud ka toimivusdeklaratsiooni võimalik vorm – see on toodud lisas III.

Need tooted, mille kohta puuduvad harmoneeritud tootestandardid või Euroopa tehnilised hinnangud (tunnustused), jäävad endiselt siseriiklike normide poolt kaetuks.

Toimivusdeklaratsioon on tihedalt seotud CE-märgisega – kõik ehitustooted, mille puhul tuleb koostada toimivusdeklaratsioon, tuleb varustada ka CE-märgisega.

Kuna praegu on veel palju lahtiseid otsi, on võimalusel mõistlik lähtuda toimivusdeklaratsiooni koostamisel senikasutatud vastavusdeklaratsioonist ja CE-märgistusest, valmistudes ka eelseisvateks võimalikeks muudatusteks. Toimivusdeklaratsiooni koostamine saab selgemaks siis, kui valmivad asjakohaste standardite muudatused, see võtab ilmselt mitmeid kuid aega.

Uus õigusakt toob kaas konkreetsed kohustused ka tootjate volitatud esindajatele, maaletoojatele ja müüjatele – muu hulgas peavad kõik osapooled veenduma, et turustavad CPR nõuetele vastavaid ehitustooteid. Kõik ettevõtjad peavad suutma järelevalve jaoks tuvastada kõik ettevõtted, kelle käest nad on tooteid ostnud, ning kõik ettevõtted, kellele nad on tooteid müünud.

Praegu on oluline valmistada ennast ette toimivusdeklaratsiooni koostamiseks ja väljaandmiseks alates 1. juulist 2013.
 
 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011, 9. märts 2011,
millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks
nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ