Keskkonnatasude ootamatu muutmine

09.10.2012
        
Täna ilmusid Riigi Teatajas kaks kaevandajatele olulist Vabariigi Valituse määruse muudatust „Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist“ ning „Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad“. Kuigi määruste eesmärk seletuskirja järgi on Eesti veeressursi ning maavaravarude parema kaitse ja säästliku kasutamise tagamine, tundub et tegelik eesmärk on hoopis eelarve tulude poole kasvatamine.
 
Viimane maavara kaevandamisõiguse ja veekasutuse tasu määra muutus toimus 12.11.2009, mil Valitsus kinnitas uued tasumäärad alates 2010. aasta algusest. Määruses endas olid toodud konkreetsed tasu määrad aastate lõikes aastateks 2010-2015. Juba siis tõusid need määrad drastiliselt, kuid siis lubati kaevandajatele, et nüüd on tasu määrad kuueks aastaks paigas, need enam ei muutu ja kaevandajad võivad oma tegevust nende järgi planeerida. Siiski otsustas Valitsus neid lubadusi eirata ning uute määrustega keskkonnatasusid veel kord tõsta, mille tulemuseks on keskkonnatasude tõus 2012. a kohati üle 26%.
 
Ettevõtlusliidud, kes esindavad kaevandajaid ja nende toodangu tarbijaid, ei saa nõustuda Valitsuse seisukohtadega ning leiavad, et tegu on investeerimiskindluse, õigustatud ootuse printsiibi ja hea õigusloome tava jämeda rikkumisega Valitsuse poolt. Eelnõu oli nii „salajane“, et see ei ilmunud isegi Vabariigi Valitsuse eelnõude infosüsteemis. Samuti juhime tähelepanu sellele, et mõnel meist on Keskkonnaministeeriumiga allkirjastatud ning kehtivad Vaba tahte lepingud, milles Keskkonnaministeerium võttis endale kohustuse tutvustada ettevõtlusliidule ettevõtjaid/organisatsioone mõjutavaid keskkonnaõigusakte võimalikult varakult ning kaasama meid majandustegevust mõjutavate keskkonnaõigusaktide koostamisse või andma võimaluse neid enne jõustumist kommenteerida ning kommentaaridega võimalusel arvestama. Midagi sellist ei toimunud, mis seab tõsise kahtluse alla sellised kaasamist soodustavad lepingud üldiselt.
 
Kuna me leiame, et meie õigusi on rikutud, otsustasid Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Turbaliit ja Eesti Keemiatööstuse Liit ühiselt asuda ette valmistama avaldust õiguskantslerile, et saada hinnang Vabariigi Valitsuse määrustele lähtudes hea haldustava printsiibist.
 
Lisainfo:
 
Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit – Rein Voog, juhatuse esimees 5022233
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit – Enno Rebane, tegevdirektor 5182662
Eesti Turbaliit – Erki Niitlaan, tegevdirektor 5527327
Eesti Keemiatööstuse Ettevõtete Liit – Hallar Meybaum, tegevdirektor 516992